SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS

24

Adatkezelési tájékoztató (GDPR)

A jelen tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) rendelkezéseit.

1. Tájékoztató adatok

Adatkezelő

Neve: Gross Office Kft.

(továbbiakban: Adatkezelő)

Székhelye: 1027 Budapest, Bem rakpart 50. I/1.

Telefonszám: 06 30 386 2070

E-mail: info@szekhelyszolgaltatas24.hu

2. Az adatkezelés célja

2.1. Információszerzés, üzenetküldés

Adatkezelő weboldalán (https://szekhelyszolgaltatas24.hu) annak látogatói egyrészt az Adatkezelő tevékenységi köréről, szolgáltatásairól, azok árairól  tájékozódhatnak, továbbá információt szerezhetnek az üzleti élet aktualitásáról és az Adatkezelő részére üzenetet küldhetnek. Az üzenet küldéssel együtt az üzenet küldője egyúttal elfogadja jelen adatkezelési tájékoztatót.

Lehetőség van arra, hogy az érdeklődök az Adatkezelő részére közvetlenül küldjenek üzenetet a nevük, e-mail címük, valamint üzenetük tárgyának és tartalmának megadásával. Az üzenet elküldése egyúttal a mellékelt adatvédelmi tájékoztató elfogadását is jelenti

Abban az esetben, ha üzenetküldés történik az adatkezelés célja: az érintettel történő kapcsolatfelvétel, az érintett véleményének megismerése.

2.2. Sütik (cookie-k) kezelése

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az érintett számítógépére úgy, hogy azokat az érintett internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát. Az érintett felelőssége, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket törli.

A weboldal látogatóit a Google Analytics (Site Kit bővítménye) nevű adatelemző szoftver monitorozza. Ennek céljából a Google Analytics követőkódja megtalálható a weboldal forráskódjában.

Az elemző szoftver a látogatói IP címek alapján látogatói statisztikákat készít.

Az adatkezelés céljai szerint az alábbi Adatfeldolgozókhoz kerülnek az adatok.

A web analitikánál használt adatgyűjtés adatai a következő szolgáltatóhoz kerülnek:

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok..

Az Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az érintett hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, az Adatkezelő azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblap esetleg nem az elvárt módon működik.

3. Az érintettek kategóriája

Érintett a jelen tájékoztató szempontjából minden, a weboldalra (https://szekhelyszolgaltatas24.hu) látogató, vagy/és üzenetet küldő, azonosított vagy azonosítható természetes személy.

.4. A kezelt személyes adatok köre:

Az Érintett Adatkezelő által kezelt személyes adatai:

 • név
 • megadott e-mail cím (amennyiben megadásra került az Érintett által),
 • üzenet tárgya és szövege
 • időbélyeg,
 • IP cím,

5. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Érintett hozzájárulása.

Az Érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását – Adatkezelő e-mail címére küldött nyilatkozatával – bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6. Az adattárolás határideje:

A web analitikához használt adatok kezelésének időtartama 14 hónap. Üzenetküldés esetén az adatok tárolása az érintett nyilatkozatának visszavonásáig, visszavonás hiányában az üzenet tárgyához kapcsolódó ügy, eljárás (jogerős) lezárását követő 5 évig történik.

7. Az érintett jogai

Átlátható tájékoztatás

Az Érintettnek joga, hogy az őt érintő adatkezelésekről tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást kapjon. Ezért az Adatkezelő minden adatkezeléssel is foglalkozó dolgozója kellő információval rendelkezik, hogy – amennyiben írásbeli tájékoztatás nem elérhető, vagy az nem ad az adott kérdésre választ, vagy az érintettnek további kérdései lennének – az adatkezelésről kielégítő információt nyújtson. Amennyiben a kérdés azonnal nem válaszolható meg vagy a kérdés elektronikus úton vagy írásban érkezett, úgy az Adatkezelő 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet olyan formában, ahogy az érintett a kérdést feltette, kivéve, ha ezt az érintett más módon kéri.

A tájékoztatás díjmentes, ezért díj nem számítható fel.

Az Adatkezelő – tekintettel az adatkezelés jogalapjára és arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat az Érintettől gyűjti – az adatok megszerzésének időpontját megelőzően tájékoztatja az ügyfelet az adatkezelésről.

Hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő köteles kérelem esetén az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátani.

Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte
 • az Érintett visszavonja az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • igazolható, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen kezeli
 • a személyes adatok törlését jogszabály előírja

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő adatkezelést igazoló jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben az adatkezelő a korlátozást feloldja, mivel annak okai már nem állnak fenn, az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, 2023. április 23.

Gálusz Gábor – Gross Office Kft.

Adatkezelő